• RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 • RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 • โฆษณา

รับทำบัญชี sal

บริการด้านบัญชีการเงิน รับทำบัญชี ถนน บางนา ตราด

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 3. วิเคราะห์ รายการ เอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
 4. จัดทำบัญชีด้วย software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด , จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 5. จัด ทำสมุดบัญชี ต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
 6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี

บริการด้านภาษี + บริการด้านประกันสังคม

 1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี(ถ้ามี)
 2. จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
 3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี

รับตรวจสอบบัญชี

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: